Diversiteetti rationalisoituna myyttinä (tiivistelmä)

Alkuperäinen kuva: Vlad Hilitanu / Unsplash

--

--

--

Riskienhallinnasta, johdon ohjausjärjestelmistä ja yhteiskunnasta yleisemminkin kiinnostunut laskentatoimen väitöskirjatutkija (Aalto-yliopisto). @thomastaussi

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Thomas Taussi

Thomas Taussi

Riskienhallinnasta, johdon ohjausjärjestelmistä ja yhteiskunnasta yleisemminkin kiinnostunut laskentatoimen väitöskirjatutkija (Aalto-yliopisto). @thomastaussi

More from Medium

Combatting Public Safety Issues for Women

XAUUSD bearish bias on 11/1/2022 (Updated on 12/1/2022✅)

Axelar & Netdata

Non-love: the relationship with a narcissistic partner